Grusomhetens Teater | The battle of the terrorists and the horrorists
238
page-template-default,page,page-id-238,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0
 

The battle of the terrorists and the horrorists

Regi: Peter Schumann – The Bread & Puppet Theatre NY

Grusomhetens teater fikk besøk av Peter Schumann, grunnlegger og leder av The Bread and Puppet Theatre Company NY, høsten 2006. Han skal ledet en workshop på teateret som resulterte i en forestilling. I denne forbindelse kom også hans samarbeidspartner fra Paris; Genevieve Yeuillas. De gjennomførte det de kaller en Lubberland National Dance company workshop.

“to make theatre and art in a community is as common and necessary as bread on the table”

Dette uttrykker The Bread and Puppet Theatre ved at de etter hver forestilling steker sitt eget brød i en egenprodusert brødovn. Det ferske brødet serveres til publikum med en sterk Aioli og olivenolje. Tradisjonen tro, ble deres berømte brød delt med publikum her på Grusomhetens Teater i forbindelse med forestillingen søndag den 1 Oktober. Brødet ble stekt i en brødovn som som ble bygd utenfor teateret på Hausmania i denne forbindelse.

The Bread and Puppet Theatre company ble startet i 1961 i New York og det holder i dag til i Glover, Vermont. Peter Schumann og hans kompani regnes som en viktig retning innen moderne teaterhistorie, og det er skrevet atskillige bøker om deres forestillinger. På 1960-70 og -80 tallet vakte gruppen stor oppmerksomhet, særlig i hjemlandet USA hvor de formulerte en politisk og poetisk protest mot regimets mange overgrep. Under Vietnamkrigen dirigerte Schumann sine 10 meter høye dukker og styltefigurer gjennom New Yorks hovedgater. I dag spiller han fortsatt rundt om i Amerika samtidig som det finnes flere avgreininger lokalisert i Europa.

Peter Schumanns scenarier fremstår som et poetisk drømmelandskap med klare politiske referanser som en protest mot alle former for imperalisme og overgrep. Han har utviklet sitt helt spesielle teateruttrykk der dukkens verden er sentral. Det legges også vekt på kroppens fysiske uttrykk og det benyttes ofte masker og stylter i forestillingene. Uttrykksformen består blant annet av danser og sanger knyttet opp til et fysisk teaterspråk.

Peter Schumanns arbeid på Grusomhetens Teater gikk under navnet: THE BATTLE OF THE TERRORISTS AND THE HORRORISTS.

Arbeidet besto av flere NO-NO-NOdanser som: The Civilians-Are-Not-The-Target-But-The-Civilians-Are-The-Target Dance, The Air-Sea-And-Trees-Casualty Dance og The Why-Do-They-Hate-Us-What-Have-We-Done-To-Them Dance, og en Yes-dans som går under navnet Sweeping-away-Of-The-Miserable-Government Dance.

Forestillingen søndag den 1. oktober tok for seg de pågående kriger og status quo etter 11. september 2001. Det ble også trukket inn tekster fremført som Korsiske chanter/lovsanger, utdrag fra Popol Vuh, (Maya indianernes rådsbok, som av mange kalles Amerikas bibel, og som blant annet inneholder Maya indianernes skapelsesberetning) og kontrasterte beskrivelser av lidelse/pine og suksess.

For mer informasjon: www.breadandpuppet.org

Director: Peter Schumann – The Bread & Puppet Theatre NY

Cruelty theater was visited by Peter Schumann, founder and director of The Bread and Puppet Theatre Company, NY, in 2006. He lead a workshop at the theater that resulted in a performance. In this connection it was also his partner from Paris, Genevieve Yeuillas. They conducted what they call a Lubberland National Dance Company workshop.

«To make theater and art in a community is as common and necessary as bread on the table»

The Bread and Puppet Theatre expresses this after each performance as they bake their own bread in a homemade bread oven. The fresh bread is served to the audience with a strong Aioli and olive oil. True to tradition, their famous bread was shared with the audience here at the Theatre of Cruelty in connection with the show Sunday, Oct. 1. The bread was baked in a bread oven that was built outside the theater on Hausmania in this regard.

The Bread and Puppet Theatre company was founded in 1961 in New York and is today based out of Glover, Vermont. Peter Schumann and his company is regarded as an important direction in modern theater history, with several written books about their performances. In 1960-70 and -80’s group attracted considerable attention, particularly in the country of the United States where they formulated a political and poetic protest against the regime’s many injustices. During the Vietnam War Schumann conducted 10 meter tall dolls and puppeteers through New York’s main streets. Today he still plays in America, while branching out more in Europe.

Peter Schumanns’ scenarios appears to be a poetic dreamscape with clear political references as a protest against all forms of imperialism and violence. He has developed his unique theatrical expression where the doll world is central. Emphasis is also placed on the body’s physical expression and it is often used masks and stilts in the performances. Expression shape include dances and songs related to a physical theatrical language.

Peter Schumann’s work at the Theatre of Cruelty was called: THE BATTLE OF THE TERRORIST AND THE HORRORISTS.

The work consisted of several NO-NO-NOdances as: The Civilians-Are-Not-The-Target-But-The-Civilians-Are-The-Target Dance, The Air-Sea-And-Trees-Casualty Dance and The Why- Do-They-Hate-Us-What-Have-We-Done-To-Them Dance, and a Yes-dance known as Sweeping-Away-Of-The-Miserable-Government Dance.

The show on Sunday 1st October discussed the ongoing wars and the status quo after 11 September 2001. There was also drawn into texts performed as chants / hymns, excerpts from the Popol Vuh (Mayan Indians ‘councel book, commonly known as America’s bible, and that includes Maya Indians’ creation story) and contrast descriptions of suffering / anguish and success.

For more information: www.breadandpuppet.org